برچسب ویدئو: اردوغان جلوی پوتین نیم خیز بلند شد و پوتین صندلیش را انداخت-1