برچسب ویدئو: استاد شهریار پرهیزکار قاری سرشناس قران مسئولین فرهنگی کشور را به مناظره فرا خواند-1