برچسب ویدئو: اولین اجرای امیر محمد و عمو پورنگ در تلیویزیون