برچسب ویدئو: اولین صحبت های امام بعد از فرار شاه در نوفل لوشاتو-1