برچسب ویدئو: بخاطر برجام با یک تشر آمریکایی ها ماهواره آماده پرتاب از روی سکو پایین آمد