برچسب ویدئو: خاطره تنها عکاس حاضر در میدان ژاله از کشتار 17 شهریور-1