برچسب ویدئو: نازنین پیرکاری مجری ، تهیه کننده تلویزیون نمونه واقعی این سریال می باشد-1