برچسب ویدئو: 19 تیر ماه 1359 کودتای نوژه شکست خورد-1